Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

ziribiri
4396 3720
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
ziribiri
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viazapominanie zapominanie
ziribiri
ziribiri
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej / to takie o mnie i moim mężczyźnie
Reposted fromperseweracje perseweracje viazapominanie zapominanie
ziribiri
8526 cd60 500
ziribiri
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
ziribiri
8164 9613
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartinif16 martinif16
ziribiri
Reposted fromshakeme shakeme viamillys millys
ziribiri
8715 fd5a 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viamillys millys
ziribiri

wolverxne: Wooden footpath through dunes at the ocean beach in Portugal

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamillys millys
ziribiri
ziribiri
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamillys millys
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viamillys millys
ziribiri
2400 3ff1
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaretro-girl retro-girl
ziribiri
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretro-girl retro-girl
ziribiri
8923 d845
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaretro-girl retro-girl
ziribiri
4801 2afb 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaretro-girl retro-girl
ziribiri
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk

July 07 2015

ziribiri
ziribiri
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viamillys millys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl