Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

ziribiri
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viapazdi pazdi
ziribiri
9044 0e21
Reposted fromonlywhite onlywhite viaretro-girl retro-girl
2519 8df4
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamessinhead messinhead
ziribiri
2266 e01e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasomeoneeee someoneeee
ziribiri
6210 74a7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ziribiri
6216 99f0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ziribiri
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ziribiri
5970 5d38
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapazdi pazdi
ziribiri
4396 3720
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapominanie zapominanie
ziribiri
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viazapominanie zapominanie
ziribiri
ziribiri
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej / to takie o mnie i moim mężczyźnie
Reposted fromperseweracje perseweracje viazapominanie zapominanie
ziribiri
8526 cd60 500
ziribiri
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
ziribiri
8164 9613
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartinif16 martinif16
ziribiri
Reposted fromshakeme shakeme viamillys millys
ziribiri
8715 fd5a 500
Reposted fromonlywhite onlywhite viamillys millys
ziribiri

wolverxne: Wooden footpath through dunes at the ocean beach in Portugal

Reposted frommr-absentia mr-absentia viamillys millys
ziribiri
ziribiri
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamillys millys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl